Anunț de angajare: căutăm îngrijitor curățenie

Școala Gimnazială Specială Huedin, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor curățenie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• nivelul studiilor – studii medii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
• Abilitati pentru munca in echipa
• Disponibilitate pentru munca in doua schimburi;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
1. Depunerea dosarelor de concurs 14.03 – 18.03.2022 Interval orar : 10,00-14,00
Notă: Vă rugăm să respectaţi programul de depunere a dosarelor.
2. Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 21.03.2022
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22.03.2022 ora 10,00
4. Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor 23.03.2022 Orele 10,00-12,00
5. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 23.02.2022 ora 15,00
6. Sustinerea probei scrise 29.03.2022, ora 10,00
7. Afisarea rezultatelor probei scrise 29.03.2022, ora 15,00
8. Sustinerea probei practice 29.03.2022, ora 11,00
9. Afisarea rezultatelor probei practice 29.03.2022, ora 15,00
10. Sustinerea interviului 29.03.2022 ora 12,00
11. Afisarea rezultatelor dupa interviu 29.03.2022, ora 15,00
12. Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise,probei practice si interviului 30.03.2022, Orele 09,00-12,00
13. Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor 30.03.2022 ora 12,00
14. Afişarea rezultatului final al concursului 30.03.2022, ora 12,00
15. Vor fi declarati ,, admis’’ pentru ocuparea postului vacant , candidatii ce vor obtine un punctaj final( calculate ca medie a punctajelor obtinute la proba scrisa, proba practica si interviu) de minim 50 de puncte.
16. Va fi declarant ,, admis’’la proba scrisa , candidatul care a obtinut un punctaj de minim 50 de pucte.
17. Va fi declarant ,, admis’’la proba practica , candidatul care a obtinut un punctaj de minim 50 de pucte.
18. Va fi declarant ,, admis’’la interviu , candidatul care a obtinut un punctaj de minim 50 de pucte.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

TEMATICĂ:
1.Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;
2.Metode de dezinsecție și dezinfecție;
3.Noțiuni fundamentale de igienă;
4.Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ;

Bibliografia specifica postului de ingrijitor ;
-OMENCS nr.5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
-Ordinul nr.1955/18.10.1955 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea,educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificarile si completările ulterioare

– Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca
– Legea nr.132/30.06.2010 privind colectarea selective a deșeurilor în instituțiile publice
– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
– Legea nr.53/2003-Codul muncii-republicat,cu modificarile și completările ulterioare-“Răspunderea disciplinară” (art.247-art.252)

Director,

Mariana Pașcalău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *